Trung tâm Kiểm nghiệm nhận nhận Quyết định Công nhận phòng Thí nghiệm

Ngày 5/5/2017, Trung tâm Kiểm nghiệm Viện Thực phẩm Chức năng vui mừng nhận được Quyết định số 210.2017/QĐ-VPCNCL công nhận phòng thí nghiệm mã số VILAS 448 do Văn phòng Công nhận chất lượng, Bộ Khoa học và Công nghệ cấp. Theo đó, Phòng thí nghiệm của Trung tâm kiểm nghiệm được công nhận là phù hợp theo ISO/TEC 17025:2005 với danh mục phép thử kèm theo. Quyết định sẽ có hiệu lực đến ngày 5/5/2020.

Xem toàn bộ Quyết định