Là một tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc Hiệp hội thực phẩm chức năng Việt Nam, được thành lập theo Quyết định số 13/QĐ-TPCN ngày 12 tháng 09 năm 2008 của Chủ tịch Hiệp hội thực phẩm chức năng Việt Nam. Viện hoạt động theo Luật Khoa học và Công nghệ và các văn bản hướng dẫn thi hành,  tuân thủ các quy định của Hiệp hội Thực phẩm chức năng Việt Nam. 

VIDS chung tay cùng cộng đồng kiến tạo nên các công trình khoa học
mang giá trị thực tiễn lớn lao
BAN LÃNH ĐẠO 


GS. TS Nguyễn Lân Dũng
Viện trưởng                        

GS. TS Nguyễn Lân Dũng
Viện trưởng Viện Thực phẩm Chức năng
ThS. Bùi Thị Hòa Viện phó
DS. Nguyễn Xuân Hoàng                 Viện phó
GS.TS Lê Bách Quang Viện phó
PGS.TS Hồ Bá Do
Viện phó
BS.LG Phạm Hưng Củng   
Viện phó


HỘI ĐỒNG KHOA HỌC

HỘI ĐỒNG ĐẠO ĐỨC

 
SƠ ĐỒ TỔ CHỨC