Trung tâm Kiểm nghiệm được Cục An toàn Thực phẩm, Bộ Y Tế chỉ định là cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm

Ngày 3/5/2018, Trung tâm Kiểm nghiệm Viện Thực phẩm chức năng đã nhận Quyết định của Cục An toàn Thực phẩm, Bộ Y Tế cấp về việc chỉ định cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm với mã số 39/2018/BYT-KNTP. Danh mục chỉ tiêu được chỉ định kèm theo Quyết định. Hiệu lực của Quyết định là 03 năm kể từ ngày ký.

Xem toàn bộ Quyết định