Trung tâm Kiểm nghiệm nhận được cấp Giấy chứng nhận Đăng ký hoạt động thử nghiệm

Ngày 11/1/2018, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ra ban hành Giấy chứng nhận số 97/TĐC-HCHQ về Đăng ký hoạt động chứng nhận cho Viện Thực phẩm chức năng, số đăng ký là 149/TN-TĐC. Lĩnh vực đã đăng ký hoạt động thử nghiệm gồm có Hóa học và Sinh học (đối với các sản phẩm, hàng hóa trong Phụ lục danh mục kèm theo) đối với đa ngành. Thời hạn của Giấy chứng nhận kéo dài hết 05 năm kể từ ngày ký.Xem toàn bộ Giấy chứng nhận