Chức năng - Nhiệm vụ Trung tâm Nghiên cứu bào chế

CHỨC NĂNG

 

Bằng niềm tin và tinh thần trách nhiệm, Trung tâm đã xác định một cách kiên định những nhiệm vụtrách nhiệm với cộng đồng.