Chức năng - nhiệm vụ TT CNSH

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

Với tiềm lực về trang thiết bị và con người, Trung tâm tự tin thực hiện tốt các chức năngnhiệm vụ đa dạng trong nghiên cứu công nghệ sinh học, mang đến những giá trị có tính thực tiễn cao trong đời sống và sản xuất thực phẩm chức năng.

 

 

Nghiên cứu, ứng dụng và triển khai các công nghệ và đề tài, dự án về lĩnh vực công nghệ sinh học trong thực phẩm, dược phẩm, nông nghiệp và y tế 

 

 

Liên kết, trao đổi khoa học kỹ thuật, chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực công nghệ sinh học

 

 

Đào tạo, liên kết đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn về công nghệ sinh học trong 

thực phẩm, dược phẩm, nông nghiệp và y tế

 

Sản xuất, kinh doanh sản phẩm là kết quả đề tài, dự án nghiên cứu công nghệ sinh học trong thực phẩm, dược phẩm, nông nghiệp và y tế