Nghiên cứu qui trình phá vách tế bào L. paracasei để sản xuất ImmunePath-IP

Từ tháng 1/2013 đến tháng 4 năm 2013

 

 

 

Nghiên cứu bào chế TPCN viên nén Lacttocol

14/05/2013 đến ngày 17/07/2013

 

 

 

Nghiên cứu bào chế TPCN viên nén Ích Giáp Vương

02/07/2013 đến 30/10/2013

 

 

 

Nghiên cứu bào chế TPCN viên nén Detoxmune

10/07/2013 đến 30/09/2013

 

 

 

Nghiên cứu bào chế TPCN viên nén Cardiopro

11/06/2013 đến 25/09/2013

 

 

 

Nghiên cứu phát triển và làm chủ công nghệ sản xuất quy mô công nghiệp một số chế phẩm Vi sinh, Enzym và Protein – Đề tài cấp nhà nước

Tháng 8/2013 đến Q2/2018

 

 

 

Nghiên cứu qui trình công nghệ sản xuất sinh khối L. rhamnosus và độ ổn định của sản phẩm.

Từ tháng 10/2013 đến tháng 12 năm 2014

 

 

 

Nghiên cứu qui trình phá vách tế bào L. rhamnosus để sản xuất DeltaImmune.

Từ tháng 10/2013 đến tháng 12 năm 2014

 

 

 

 

Nghiên cứu qui trình phá vách tế bào L. fermentum để sản xuất ImmuneGamma.

Từ tháng 10/2013 đến tháng 12 năm 2014

 

 

 

 

Nghiên cứu lên men sản xuất nguyên liệu probiotic Bacillus clausii và theo dõi độ ổn định của nguyên liệu

 

 

 

 

Nghiên cứu công thức pha loãng
thích hợp cho nguyên liệu probiotic Lactobacillus acidophilus

 

 

 

 

Nghiên cứu quy trình công nghệ sản xuất tối ưu để thu sinh khối chủng Bacillus subtilis, và nghiên cứu độ ổn định của sản phẩm

 

 

 

 

Nghiên cứu quy trình công nghệ sản xuất tối ưu để thu sinh khối chủng Bacillus coagulans, và nghiên cứu độ ổn định của sản phẩm

 

 

 

 

Nghiên cứu viên nén bao phim màu trắng Genecel plus đạt các yêu cầu kỹ thuật và chỉ tiêu chuất lượng

 

 

 

 

Nghiên cứu cốm Rotaimmune đạt các yêu cầu kỹ thuật và chỉ tiêu chất lượng

 

 

 

 

 

Nghiên cứu công nghệ hỗn hợp ba chủng Lactobacillus acidophilus, Bifidobacterium lactic, Bacillus subtilis có mật độ của từng chủng trên 10^8 CFU/g

 

 


... cùng nhiều đề tài cấp cơ sở khác.